Przejdź do treści

I. Informacje ogólne

Art. 1. Rajd na Orientację „Oriento Expresso”, zwany dalej „Rajdem”, jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym.

Art. 2. Organizatorem Rajdu jest Oriento Expresso Team.

Art. 3. .

Art. 4. Kierownikiem Rajdu jest Artur Bednarek, e-mail: artur.bednarek@orientoexpresso.pl

Art. 5. Sędzią Głównym Rajdu i budowniczym tras jest Krzysztof Gruhn, e-mail: krzysztof.gruhn@orientoexpresso.pl

Art. 6. Baza Rajdu będzie zlokalizowana w Sali Wiejskiej, ul. Wodna 5A, 62-060 Skrzynki.

Art. 7. Rajd odbędzie się w dniu 16 września 2023 r. na terenie lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo

II. Cele Rajdu

Art. 8. Celem Rajdu jest:

1) aktywizacja psycho-fizyczna uczestników,

2) sprawdzanie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników,

3) promocja walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych środkowo-zachodniej części Wielkopolski,

4) zapewnienie uczestnikom możliwości praktycznego potwierdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,

5) popularyzacja imprez na orientację jako formy upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

III. Uczestnictwo w rajdzie

Art. 9. Uczestnictwo w Rajdzie jest dobrowolne.

Art. 10. Wpisowe za uczestnictwo w Rajdzie wynosi:

 1. Dla tras TP25, TP50, TR50
  1. 60,00 zł od osoby (do dnia 31 sierpnia 2023 r.)
  2. 90,00 zł od osoby (do dnia 10 września 2023 r.); po upływie tego terminu nie będzie możliwości zapisania się na Rajd, a opłaty nie będą przyjmowane).
 2. Dla tras TP10
  1. 50,00 zł za pierwszą osobę i 25,00  za każdą kolejną osobę w zespole (do dnia 31 sierpnia 2023 r.)
  2. 70,00 zł za pierwszą osobę i 35,00 zł za każdą kolejną osobę w zespole (do dnia 10 września 2023 r.); po upływie tego terminu nie będzie możliwości zapisania się na Rajd, a opłaty nie będą przyjmowane).
 3. Opcje dodatkowe
  1. Posiłek (obiad w sobotę po zawodach) – 10,00 zł/os. – możliwość zamówienia podczas rejestracji

Dane konta:

nr konta: 71 1240 1747 1111 0010 9715 8469

tytuł przelewu: Oriento Expresso 2023 – <trasa> <imię nazwisko>

Liczy się data wpływu wpisowego na konto.

Art. 11. Uczestnicy Rajdu klasyfikowani są:

1) indywidualnie –  „Klasyfikacja Solo”

2) w ramach max. 6-osobowych zespołów – „Klasyfikacja Rodziny”.

Po rozpoczęciu Rajdu nie ma możliwości przenoszenia się między poszczególnymi klasyfikacjami.

Art. 12. Do uczestnictwa w Rajdzie wymagane jest:

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Rajdu www.orientoexpresso.pl

2) wpłacenie wpisowego za uczestnictwo, o którym mowa w art. 10,

3) podpisanie w dniu Rajdu oświadczeń o następującej treści:

„Oświadczam, iż biorę udział w Rajdzie na Orientację „Oriento Expresso” na własną odpowiedzialność, bez względu na zastane warunki pogodowe, oraz że stan mojego zdrowia pozwala na udział w rajdzie. W razie wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od organizatorów.

Zapoznałem/am się również z „Regulaminem Rajdu”, który znajduje się na stronie www.orientoexpresso.pl i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

4) ukończenie 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod stałą opieką przynajmniej  jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną  odpowiedzialność. Podczas rejestracji w Bazie Rajdu należy pozostawić wypełnione  upoważnienie. Osoby nieletnie bez upoważnionego opiekuna nie będą dopuszczone do startu  w Rajdzie. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki.  Niedopełnienie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją.

Art. 13. Organizator może ustalić limit uczestników Rajdu.

IV. Organizacja Rajdu

Art. 14. Do wyboru jest jedna z czterech tras Rajdu:

 1. Trasa Rodzinna o długości ok. 10 km (TP 10),
 2. Trasa Piesza o długości ok. 25 km (TP 25), zawodnicy na tej trasie klasyfikowani są w ramach Elite League HYBRYD16 zgodnie z regulaminem Ligi.
 3. Trasa Piesza o długości ok. 50 km (TP 50); zawodnicy na tej trasie klasyfikowani są w ramach Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację, zgodnie z regulaminem Pucharu.
 4. Trasa Rowerowa o długości ok. 50 km (TR 50), zawodnicy na tej trasie klasyfikowani są w ramach Elite League HYBRYD16 zgodnie z regulaminem Ligi.

Art. 15. Trasy Rajdu są poprowadzone na terenie lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Konstantynowo.

Art. 16. Długość poszczególnych tras została ustalona wg najbardziej optymalnych wariantów liniowych (drogi, ścieżki, granice kultur itp.).

Art. 17. Zadaniem uczestników jest odnalezienie i potwierdzenie jak największej liczby Punktów Kontrolnych w ustalonym dla poszczególnych tras limicie czasu.

Art. 18. Limit czasu dla:

 1. Trasa Rodzinna o długości ok. 10 km (TP 10) – wynosi 5 godzin.
 2. Trasy Pieszej o długości ok. 25 km (TP 25) – wynosi 8 godzin.
 3. Trasa Piesza o długości ok. 50 km (TP 50) – wynosi 12 godzin.
 4. Trasy Rowerowej o długości ok. 50 km (TR 50) – wynosi 8 godzin.

Art. 19. Punkty Kontrolne oznaczone są biało-pomarańczowymi lampionami umiejscowionymi w terenie. Potwierdzenie obecności na Punkcie Kontrolnym następuje poprzez oznaczenie za pomocą perforatora przypisanego do danego Punktu Kontrolnego pola karty startowej.  W przypadku braku perfotora należy potwierdzić obecność na Punkcie Kontrolnym poprzez zrobienie zdjęcia aparatem cyfrowym.

Art. 21. Dla wszystkich tras obowiązuje dowolna kolejność zaliczania Punktów Kontrolnych (scorelauf).

Art. 22. Rywalizacja trwa non stop do momentu przekroczenia linii mety lub powiadomienia uczestnika przez sędziego o konieczności opuszczenia trasy.

Art. 23. Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie i potwierdzenie na karcie startowej w wyznaczonym limicie czasu:

1) na Trasie Rodzinnej 10 km (TP 10) – przynajmniej jednego Punktu Kontrolnego,

2) na Trasie Pieszej 25 km (TP 25) – przynajmniej trzech Punktów Kontrolnych,

3) na Trasie Pieszej 50 km (TP 50) – przynajmniej pięciu Punktów Kontrolnych.

4) na Trasie Rowerowej 50 km (TR 50) – przynajmniej pięciu Punktów Kontrolnych.

Art. 24. Przy ustalaniu klasyfikacji dla poszczególnych, tras w pierwszej kolejności liczy się jak największa ilość odnalezionych i potwierdzonych na karcie startowej przez uczestników Rajdu Punktów Kontrolnych. W przypadku równej ilości odnalezionych i potwierdzonych Punktów przez przynajmniej dwóch uczestników, decydującym kryterium jest czas pokonania poszczególnych tras.

Art. 25. Szczegółowy program Rajdu zamieszczony jest na stronie www.orientoexpresso.pl

V. Wyposażenie uczestników Rajdu

Art. 26. Wyposażenie obowiązkowe obejmuje:

Dla wszystkich tras:

 1. kompas,
 2. telefon komórkowy,
 3. apteczkę pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie: plastry, środki opatrunkowe, środki przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna),
 4. odzież chroniąca przed zimnem i deszczem – każdy członek drużyny,
 5. dokument tożsamości (każdy pełnoletni członek drużyny),
 6. prowiant na drogę.

Dodatkowo dla Trasy Pieszej TP 50:

 1. Latarka / czołówka

Dodatkowo dla Trasy Rowerowej TR50:

 1. Sprawny rower
 2. Kask rowerowy

VI. Nagrody, wyróżnienia, świadczenia

Art. 27. Uczestnicy Rajdu, którzy na poszczególnych trasach sportowych (TP 25, TP 50, TR 50) zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Na trasach TP 25, TP 50 i TR 50 obowiązuje osobna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn. W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator może połączyć niektóre kategorie.

Art. 28. Wszyscy uczestnicy Rajdu w ramach wpisowego otrzymają:

 • komplet map,
 • numer startowy,
 • buff
 • pamiątkowe dyplomy,
 • wodę na mecie (butelka 0,5 l),
 • dostęp do toalet,
 • GPS i obsługa śledzenia trasy zawodnika (tylko TP 50)

Art. 29. Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody przyznawane według ustalonych przez niego kryteriów. 

VII. Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku:

Art. 30. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku i wypowiedzi związanych z organizacją Biegu.

Art. 31. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. jest Oriento Expresso Team, e-mail: info@orientoexpresso.pl (zwany dalej „Administratorem”).

Art. 31. Przekazanie Organizatorowi przez zawodnika danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w imprezie pt. „XII Oriento Expresso”

Art. 32. Dane osobowe zawodników (również wyniki z biegu) przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia imprezy, organizacji Puchar Polski w Pieszych Maratonach na Orientację (przekazanie danych do organizatora cyklu), wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród w konkursach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Art. 33. Wizerunek zawodników utrwalony w formie fotografii lub zapisu video i audio będzie wykorzystany przez Administratora, Nadleśnictwo Grodzisk Wielkopolski, Puchar Polski w Pieszych Maratonach na Orientację, Elite League HYBRYD16, oraz sponsorów głównych imprezy w celu  promocji imprezy cyklicznej Oriento Expresso i innych działań promocyjnych w mediach we wszelkich formach publikacji, w szczególności plakatach reklamowych, ulotkach, drukowanych materiałach promocyjnych, filmach promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w Internecie itp. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach ogólnie uznanych za nieetyczne lub obraźliwe.

Art. 34.  Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom nie wskazanym w Art. 33, które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

Art. 35. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników, dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Art. 36. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

Art. 37. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej, dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na ogólnodostępnej liście startowej oraz wynikach.

VIII. Postanowienia końcowe

Art. 38. Organizator nie zapewnia uczestnikom Rajdu ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków.

Art. 39. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy Rajdu na wszystkich jego etapach, jeżeli będą za tym przemawiać niezależne od organizatora okoliczności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników lub mogłyby mieć wpływ na przebieg Rajdu.

Art. 40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną.

Art. 41. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

Art. 42. Ewentualne protesty mogą być składane przez uczestników bezpośrednio po zakończeniu Rajdu do Kierownika Rajdu. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 2 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.

Art. 43. Wszystkich uczestników obowiązuje odmeldowanie się po zakończeniu Rajdu do godziny 20:30.

Art. 44. Urządzeń GPS można używać wyłącznie do zapisu śladu trasy (tracka).

Art. 45. Korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich podczas pokonywania trasy jest niedozwolone.

Art. 46. Podczas Rajdu uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad „fair play”. Utrudnianie marszu, innym uczestnikom rajdu, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w Rajdzie.

Art. 47. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu startu.

Art. 48. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna.

Stan na 21 sierpnia 2023 r.